Ang Islam at ang Pangunahing Kinakailangan

Dapat nating matanto na ang Islam ay dumating upang bigyang kaganapan ang mga naunang relihiyon at pananampalataya sa mundo. Sa katunayan, si Propeta Muhammad bin Abdullah (r) ay ganap na isinakatuparan ang mga layunin ng mga naunang mga Propeta. Ang Propeta ng Allah ay nagsabi:

“Ang kahalintulad ko at ng mga Propetang nauna sa akin ay katulad ng isang tao na nagtayo ng isang magandang tirahan. Ang bahay na ito ay lubos na maganda, maringal at kahanga-hanga, maliban sa isang tipak ng bato (bricks) sa isang sulok na hindi nailagay. Ang mga tao ay humahanga sa bahay ngunit sila ay nagugulat kung bakit hindi ikinabit ng may-ari ang isang tipak ng bato na kulang. Ako ang isang tipak na batong nawawala. Ako ang panghuling Propeta (para sa Sangkatauhan).”
Sahih Al-Bukhari at Tirmidhi

Mauunawaan natin na ang Islam ay naglaan ng mga pangunahing pangangailangan para sa tao at pinagtibay ang mga sumusunod:

  1. Ang Pangangalaga sa Dakilang Relihiyon
  2. Ang Pangangalaga sa Katawan
  3. Ang Pangangalaga ng Kaisipan
  4. Ang Pangangalaga sa Dangal
  5. Ang Pangangalaga sa Yaman

All human societies have devised their own systems to preserve these basic human necessities, and we will highlight the unique aspects of the Islamic system. Before we discuss these basic necessities in more detail, we will make some general observations about the often-misunderstood term "equality.