Dear Bisita

Islam is a complete and integral Divine religion and way of life. It has a complete code of ethics for a happy life and peaceful and tranquil life after death.

Islam is pure from all imperfections, defects and blemishing effects. It is a perfect way of life.

Any deviant or abnormal behavior observed on a Muslim should have no bearing on Islam, non-what-so-ever. The reason for such a deviation or bad behavior is due to ill knowledge of the faith itself, or due a weak faith that led to such deviant acts.

Islam, by no mean, should be assessed or evaluated based on the individuals' behavior and attitudes.

Ang Islam at ang Pangunahing Kinakailangan

Mauunawaan natin na ang Islam ay naglaan ng mga pangunahing pangangailangan para sa tao at pinagtibay ang mga sumusunod:

Ang Paliwanag sa mga Maling Paratang Tungkol sa Karapatan ng Tao sa Islam

Ang mga sumusunod na paksa ay mga paratang o bintang na nauukol tungkol sa Relihiyong Islam at sa mga tagasunod nito—ang mga Muslim. Aming tatangkaing ipaliwanag ang mga ito ayon sa kanilang kahalagahan at pamumuna sa abot ng aming kakayahan at kaalaman.

Ang Publiko at Pribadong Karapatan sa Islam

Pinagsisikapan ng Islam na mapatatag ang ugnayan ng mga mamamayan sa Islamikong pamayanan. Unang itinakda ng Islam ang karapatan ng mga malalapit na miyembro ng pamilya.

Ang Pananalita tungkol sa Karapatan at Tungkuling Panlipunan

Ipinag-uutos ng Islam sa mga mananampalataya (Muslim) na makibahagi sa dalamhati at pagsubok ng mga kapatid sa Islam sa buong daigdig at inuutusang makipagtulungan sa abot ng kanilang kakayahan. Ang pakikipagtulungan sa kapwa Muslim ay hindi nakahangga lamang sa isang lugar bagkus ito ay pandaigdigan at hindi nito isinasaalang-alang ang lugar na namamagitan sa kanila.

<